מינוי אפוטרופוס עתידי - שאלות נפוצות

מהו מינוי אפוטרופוס עתידי?


מינוי אפוטרופוס עתידי, או בשמו הרשמי ייפוי כוח מתמשך, מאפשר לאדם בגיר (מעל גיל 18) למנות לעצמו מיופה כוח, אחד או יותר, אשר יוכלו לקבל עבורו החלטות בעתיד אם וכאשר לא יוכל עוד לעשות זאת בעצמו.
כיצד ממונה אפוטרופוס לאדם שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בהעדר ייפוי כוח מתמשך?


יש להגיש הגשת בקשה לבית המשפט לענייני משפחה בעניין. הבקשה מוגשת ע"י בן הזוג או קרובי משפחה אחר של אדם שאינו יכול לנהל את ענייניו, וכן על-ידי היועץ המשפטי לממשלה או נציג מטעמו. ייפוי כוח מתמשך מייתר את הפנייה לבית המשפט המוסמך בעניין וכך ניתן לחסוך בזמן ובמשאבים.
מה הרעיון של ייפוי כוח מתמשך?


ייפוי כוח מתמשך מהווה חלופה למנגנון האפוטרופסות, והוא מגלם את המעבר מתפיסה פטרנליסטית לתפיסה אוטונומית אשר שמה דגש על כיבוד רצונו של האדם ומעצימה את חייו העצמאיים.
כיצד חותמים על ייפוי כוח מתמשך ובפני מי?


לצורך מינוי מיופה הכוח (שמכונה "ממונה"), על מייפה הכוח (שמכונה "ממנה"), לחתום על מסמך ייפוי כוח מתמשך. על החתימה להיעשות בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח.

הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו האישיים לרבות אלה הרכושיים והרפואיים או רק לחלקם.

דוגמה לעניינים אישיים שניתן להסדיר בייפוי הכוח המתמשך

כאמור, במסגרת ייפוי הכוח המתמשך, יכול הממנה לקבוע הנחיות מקדימות שקשורות לרווחתו האישית. לדוגמה: באפשרות הממנה לקבוע הנחיה לגבי מקום מגוריו המועדף - בביתו או בדיור מוגן למשל.

דוגמה לעניינים רכושיים שניתן להסדיר בייפוי הכוח המתמשך

בפני הממנה קיים מגוון רחב של אפשרויות בנוגע למה ייעשה ברכושו עם כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקפו. הממנה יכול לקבוע הנחיה כללית לפיה הממונה יהיה מוסמך לעשות כפי ראות עיניו ברכושו ועל-פי שיקול דעתו, אולם באפשרות הממנה גם לקבוע הנחיות ספציפיות בנוגע לרכושו. כך לצורך הדוגמה, באפשרות הממנה לקבוע שהממונה ישכיר את דירתו וכי דמי השכירות החודשיים, כולם או מקצתם, יושקעו בקרן השקעות מסוימת וכיו"ב.
מתי וכיצד ייכנס לתוקפו ייפוי הכוח המתמשך?


עפ"י החוק, אין בכניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך כשלעצמו כדי לשלול את כשרותו המשפטית של הממנה. כלומר - לצורך כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף אין חובה כי הממנה יאבד את כשרותו המשפטית. את ייפוי הכוח המתמשך יש להפקיד אצל משרדי האפוטרופוס הכללי, והפקדתו מהווה תנאי מוקדם לכניסתו לתוקף.

הממנה גם יכול לכלול הנחיה מקדימה למועד שבו ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף ולקבוע הנחיה בעניין פקיעתו.

לגבי כניסת תוקפו של ייפוי הכוח המתמשך, חשוב לציין, כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקפו במועד בו הממנה חדל להיות מסוגל להבין בדבר, ובלבד שמיופה הכוח מסר לאפוטרופוס הכללי הצהרה שהתקיימו התנאים ושקוימו חובות היידוע. יחד עם זאת, הממנה רשאי לקבוע דרך אחת שבה ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקפו: באמצעות חוות דעת מומחה (זוהי ברירת המחדל בחוק) או בדרך אחרת ושלא עפ"י החלטת הממונה לבדו. הממנה רשאי לקבוע שהממונה יעדיף לקיים את רצונו כפי שפורט בהנחיותיו המקדימות על פני רצונו המאוחר יותר.
מה זה "אדם מיודע"?


הממנה רשאי להגדיר בייפוי הכוח המתמשך אדם אחד יותר, אליו יהיה על הממנה לדווח בנוגע להחלטות או לגבי פעולות שפורטו בייפוי הכוח המתמשך. בנוסף, הממנה רשאי לקבוע כי הממונה יהיה מחויב לדווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי.

כאשר ייפוי הכוח המתמשך עוסק בעניינים רפואיים בלבד, ניתן לחתום עליו גם בפני רופא מורשה, עובד סוציאלי, פסיכולוג או אח מוסמך. מיופה הכוח צריך לחתום בפני אחד מבעלי המקצוע האלה כי הבין את משמעות של ייפוי הכוח ואת אחריותו לפיו.
האם נדרש לקבל את הסכמת הממונה להתמנות כמיופה כוח?


הממונה חייב להסכים למינויו על ידי הממנה, ולכן לא ניתן להכריח את הממונה לשמש כמיופה כוח.
האם הממונה זכאי לקבל שכר בגין היותו מיופה כוח?


הממנה רשאי לקבוע כי הממונה יהיה זכאי לקבל שכר ובלבד שצוין שיעור שכרו.
האם הממונה חייב לפעול עפ"י הוראות ייפוי הכוח המתמשך?


על הממונה לפעול עפ"י הנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין את הסכמתו לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, לרבות ההנחיות המקדימות הנכללות בו. במקרים שההנחיה היא בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או כאשר ביצועה יפגע פגיעה חמורה בממנה - אסור למיופה הכוח לפעול לפיה. במקרה כזה הוא יכול לפנות לבית המשפט ולבקש ממנו לתת הוראות כיצד לפעול.