גישור - שאלות נפוצות

מהו הליך גישור?


גישור מהווה דרך אלטרנטיבית לפתרון סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט, והוא תחום העומד בפני עצמו.

בהליך הגישור נפגש המגשר עם הצדדים כדי להביאם לידי הסכמה על יישוב הסכסוך, בין היתר על ידי בירור הנושאים שבמחלוקת, גילוי מידע רלוונטי והצעת אפשרויות לפתרונו.

בהליך גישור יכולים הצדדים לגבש בעצמם הסכמות, ובכך נעוץ יתרונו.

באופן כללי הליך הגישור הוא הליך וולונטרי, וכל אחד מהצדדים רשאי בכל עת להפסיק את הגישור.
מהו "חוק הגישור"?


בשנת 2017, נכנס לתוקפו החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה. חוק זה מכונה בפי הציבור "כחוק הגישור".

בהתאם להוראות החוק, בני זוג שפרץ ביניהם סכסוך מחויבים להגיש לפני הגשת כתב תביעה מפורט, בקשה ליישוב סכסוך ביחידות הסיוע שליד בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

מהי מטרת החוק?

מטרת החוק הינה לסייע לבני זוג ולהורים וילדיהם ליישב סכסוך משפחתי ביניהם בהסכמה ובדרכי שלום, ולצמצם את הצורך בקיום התדיינות משפטית, זאת מתוך התחשבות במכלול ההיבטים הנוגעים לסכסוך ובטובתם של כל ילדה וילד.

מהן פגישות המהו"ת?

לאחר הגשת הבקשה ליישוב סכסוך יוזמנו בני הזוג לארבע פגישות מידע, היכרות ותיאום ביחידת הסיוע שליד הערכאה השיפוטית שלה הוגשה הבקשה (פגישות אלה נקראות "פגישות מהו"ת").

בפגישת המהו"ת יוצע לבני הזוג להמשיך בניסיון ליישב את הסכסוך ביניהם בהסכמה, לרבות בדרך של הליך גישור.

מהן יחידות הסיוע?

ביחידות הסיוע צוותים הכוללים עובדים סוציאליים שעברו הכשרה בטיפול ובגישור במשפחה. כמו כן, ביחידות הסיוע פועלים עורכי-דין, פסיכולוגים ופסיכיאטרים מייעצים. יחידות הסיוע הן יחידות שנמצאות תחת חסותו של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, והן פועלות לצד כל בית משפט למשפחה ובית דין.

האם עו"ד יכול לנכוח בפגישות ביחידת הסיוע?

בפגישת המהו"ת הראשונה ביחידת הסיוע מתייצבים בני זוג לבדם ללא ליווי עורך-דין.

החל מפגישת המהו"ת השנייה ואילך עורך-דין יכול להשתתף בפגישות.

האם חלה חובה להגיע לפגישות שנקבעו ביחידת הסיוע?

בני הזוג מחויבים להגיע לפגישות שנקבעו להם כאשר דינה של הזמנה לפגישת מהו"ת כדין הזמנה לדיון בבית המשפט. משמעות הדבר היא שהערכאה השיפוטית שלה הוגשה הבקשה ליישוב סכסוך רשאית להטיל הוצאות על צד שלא התייצב לפגישה.

האם יחידות הסיוע רשאיות לקיים מספר קטן יותר של פגישות?

כן. יחידת הסיוע רשאית לקיים מספר קטן יותר של פגישות, בהתאם לשיקול דעתה המקצועי.

תוך כמה זמן יש לקיים את ארבעת פגישות המהו"ת?

לפי החוק, כל פגישות המהו"ת יתקיימו בתוך 45 ימים מיום הגשת הבקשה אך יחידת הסיוע רשאית להאריך את התקופה, פעם אחת, ב-15 ימים נוספים. בתום עשרה ימים מיום פגישת המהו"ת האחרונה, יודיע כל אחד מהצדדים ליחידת הסיוע אם הוא מעוניין להמשיך בהליך חלופי ליישוב הסכסוך.

מהי תקופת עיכוב הליכים בטרם הגשת תביעות?

לאחר הגשת הבקשה ליישוב סכסוך, חלה תקופה של עיכוב הליכים שבמהלכה בני הזוג מנועים מהגשת תביעות או בקשות לבית המשפט למשפחה או לבית הדין הדתי (פרט למקרים דחופים).

האם ניתן להגיש בקשה לקיצור תקופת עיכוב ההליכים?

עפ"י החוק ניתן להגיש בקשה לקיצור תקופת ההליכים בנסיבות מסוימות.

האם מרוץ הסמכויות רלבנטי להליך של יישוב הסכסוך?

בישראל קיים מרוץ סמכויות בין בית המשפט האזרחי לבין בית הדין הרבני הדתי. לצד שהגיש ראשון את הבקשה ליישוב סכסוך קיים יתרון דיוני מובהק, והוא יכול לבחור באיזו ערכאה יתנהלו ההליכים המשפטיים. לפיכך מומלץ לפנות לעורך-דין העוסק בתחום דיני המשפחה בהקדם האפשרי ולהקדים את הצד השני בהגשת הבקשה ליישוב סכסוך.

החשיבות של ייצוג משפטי בעת תקופת עיכוב ההליכים

תקופת עיכוב ההליכים הינה תקופת מורכבת שמאופיינת בקשיים ובאתגרים רבים ואין להקל בה ראש. בנסיבות אלה כדאי להיוועץ בעורך-דין באופן שוטף במהלך תקופת עיכוב ההליכים, אשר ילווה באופן צמוד את בן הזוג או בת הזוג לשם הגנה על מכלול הצרכים והאינטרסים.
כיצד מתנהל הליך הגישור?


קיימות פרקטיקות רבות של גישור.

הפרקטיקות המוכרות הן "גישור מאפשר" ו"גישור מעריך".

הגישור המאפשר הוא הגישור "הקלאסי" שתופס את תפקיד המגשר כמי שבא לסייע לצדדים במו"מ, בדיאלוג, בתקשורת ביניהם, וכזה שתומך בצדדים להגיע בעצמם לתוצאות.

בגישור מעריך המגשר משוחח עם הצדדים על טיעוניהם, מעריך את הסיכויים והסיכונים ומספק לצדדים חיזוי כלשהו בנוגע להכרעה השיפוטית הצפויה. מקובל שבמסגרת הגישור המעריך, יכול המגשר להיפגש עם כל צד בנפרד ולשמוע את דעתו.

כמו כן, עם השנים התפחתה פרקטיקת גישור בשם "גירושין בשיתוף פעולה". בהליך זה בני הזוג חותמים בתחילת הליך הגישור על הסכם בו הם מתחייבים, בין היתר, לחתור להסכם הוגן ולהימנע מפנייה לבית המשפט כל עוד ההליך מתקיים. בנוסף, בני הזוג מתחייבים שלא להסתיר כל מידע רלוונטי להליך וכן לשמור על סודיות לגבי החומרים אשר יוצגו במהלך ההליך, כך שלא ניתן יהיה לעשות בהם שימוש בהליך משפטי.
האם חל חיסיון על הליך גישור?


על הליך הגישור חל חיסיון והמגשר לא יגלה כל מידע שנמסר לו במהלך הגישור למי שאינו צד לגישור.

אם מסר צד כלשהו מידע למגשר תוך דרישה לשומרו בסוד, על המגשר לשמור על סודיות המידע כלפי הצד אחר, אלא אם כן ויתר מוסר המידע על הסודיות.

כמו כן חל חיסיון על תוכן המפגשים בהליך גישור, כך שאם לא ניתן להגיע להסכמות במסגרת ההליך ומוגשות תביעות אחת הערכאות השיפוטיות, אזי לא ניתן לעשות שימוש במידע ובתוכן פגישות הגישור.
האם כדאי להיות מיוצג בהליך של גישור?


מוטב להיות מיוצג ע"י עו"ד בהליך גישור או לכל הפחות לקבל ייעוץ משפטי פרטני בכל הנוגע להסכם המתגבש. הליך הגישור הינו הליך מורכב בו הצדדים יכולים גם להיות חשופים למניפולציות של הצד השני, ואף מצד המגשר.