צוואות וירושות - שאלות נפוצות

אילו סוגי צוואות ישנם?


חוק הירושה מונה ארבעה סוגי צוואות:

  1. צוואה בכתב יד
  2. צוואה בפני רשות
  3. צוואה בעל-פה
  4. צוואה בעדים
מהן הדרישות לעריכת צוואה בכתב יד?


צוואה כתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו.
מהן הדרישות לעריכת צוואה בפני רשות?


צוואה בפני רשות תיעשה ע"י המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי (הכוונה לבית דין הדתי שלו סמכות שיפוט בענייני המעמד האישי של המוריש. למשל – צוואה בפני בית הדין הרבני של מוריש יהודי).

ניתן לחילופין להגיש את הצוואה בכתב עי"י המצווה עצמו לכל אחד מהגורמים הנ"ל.

דברי הצוואה כפי שנרשמו על ידי השופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית הדין הדתי או כפי שהוגשו לידו, ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית הדין הדתי יאשר בחתימתו על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.
מהן הדרישות לעריכת צוואה בעל-פה?


צוואה בעל-פה מכונה צוואה "שכיב מרע" (ביטוי תלמודי של "שוכב חולה" המתאר חולה אנוש הנוטה למות).

אצל שכיב מרע מסתפק הדין בדיבור המצווה כאילו הוא כתוב.

שכיב מרע הוא אדם אשר רואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, עומד מול פני המוות. במצב כזה, רשאי אותו אדם לצוות בעל-פה בפני שני עדים השומעים לשונו. על דברי המצווה להירשם בזיכרון דברים שייחתם בידי שני העדים, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, ויופקד על ידיהם אצל הרשם לענייני ירושה. החוק קובע שרישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם.

צוואה בעל-פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים.
מהן הדרישות לעריכת צוואה בפני עדים?


ככל הנראה, צוואה בעדים הינה הצוואה הנפוצה ביותר.

צוואה בעדים תהיה בכתב, תציין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו. העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.
מהי ירושה?


כאשר אדם נפטר עובר עזבונו ליורשיו.

היורשים הם יורשים עפ"י דין או זוכים עפ"י צוואה.
מהו סדר היורשים בירושה עפ"י דין?


בירושה עפ"י דין מחולק עיזבון המנוח בהתאם לשלושה מעגלי ירושה: ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם.

ככל שיש יורשים במעגל הראשון, לא ממשיכים לאתר יורשים במעגל השני והשלישי. ראשית כל יורש הוא מי שהיה במות המוריש בן זוגו. לבן הזוג יצטרפו הקרובים שנמנים בכל אחד ממעגלי הירושה.

  • אם אין למוריש יורשים במעגל הראשון, יהיו היורשים אלה שנמצאים במעגל השני (הורי המוריש וצאצאיהם).

  • אם אין למוריש יורשים במעגל השני, יהיו היורשים אלה שנמצאים במעגל השלישי (הורי ההורים).

זה הכלל למען הנוחות: ילדי המוריש קודמים להוריו, הוריו קודמים להורי הוריו.
האם ניתן לקבוע בצוואה סדר אחר של יורשים או אף לנשל יורשים מעיזבוני?


כן. הוראות הצוואה גוברות על הוראות חוק הירושה ולכן אם אדם מעוניין לשנות את סדר היורשים, הוא יכול לעשות זאת במסגרת צוואה.
מהו צו ירושה וכיצד מוציאים צו ירושה?


אם המנוח לא הותיר אחריו צוואה, יש להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה שבתחום סמכותו גר המנוח. ניתן גם להגיש את הבקשה לאחד מבתי הדין הרבניים ובלבד שקיימת הסכמה של כל היורשים.
האם צו הירושה קובע מהם נכסי העיזבון?


לא. צו הירושה הינו צו אשר מצהיר מי הם יורשי המנוח ומה חלקו של כל אחד מהם בעיזבון, אך לא מגדיר מהם הנכסים הנכללים בעיזבון.
מי יכול להגיש בקשה לצו ירושה?


כל מי שיש לו עניין בעיזבון כיורש, כמנהל עיזבון, או כנושה של אחד מהיורשים.
האם יש חובת תשלום בגין הגשת הבקשה לצו ירושה?


כן. הבקשה כרוכה בתשלום אגרת פתיחת בקשה והוצאות פרסום בעיתון.
האם ניתן להתנגד לצו הירושה?


כל אדם המעוניין להתנגד לבקשה לצו הירושה, חייב לעשות כן תוך 14 יום מתאריך פרסום המודעה בעיתון וברשומות.
הגשתי בקשה לצו ירושה. מה קורה עכשיו?


הרשם לענייני ירושה יעביר את הבקשה לאפוטרופוס הכללי על מנת שזה יודיע על כוונתו בנוגע לבקשה. האפוטרופוס יכול להתנגד לבקשה או להודיע שאין לו עניין בבקשה. אם לא הוגשו התנגדויות לבקשה, וככל שהאפוטרופוס הכללי הודיע שאין לו עניין בבקשה, יוציא הרשם לענייני ירושה צו ירושה.